POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie ze strony internetowej www.essa-architektura.pl wiąże się z powierzaniem danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom serwisu poczucie bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, która przedstawia zasady oraz zakres przetwarzania danych Użytkowników strony oraz przysługujące im prawa jak również obowiązki Administratora.

Administrator danych
Administratorem danych Użytkowników jest ESSA ARCHITEKTURA EWA SŁOTA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężańska 9 zwany dalej Administratorem.

Przechowywanie danych osobowych
Dane przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodatkowo dane mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych
Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem działalności przez Administratora lub w celu realizacji zgłoszeń osób, których dane dotyczą, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa. W zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.
Przechowywane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane w przypadku, gdy jest to niezbędne w celach administracyjnych oraz w celach świadczenia usług/sprzedaży towarów i usług na rzecz klientów;• firmom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT;• firmom zewnętrznym udzielającym w inny sposób pomocy przy dostarczeniu towarów lub świadczeniu usług.Dane nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych. Użytkownicy są wyraźnie informowani o sytuacjach, w których ich dane mogą być przekazywane do innych podmiotów.

Podstawa prawna
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Użytkownik jest informowany o podstawie przetwarzania danych osobowych, istnieniu obowiązku przekazania danych osobowych oraz konsekwencjach niewyrażenia na nie zgody każdorazowo w momencie zbierania danych. W szczególności dane mogą być przetwarzane na podstawie zgody, w celu wykonania umowy lub z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora.Zbieranie danych na podstawie zgody odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, ale niewyrażenie jej może uniemożliwić nawiązanie kontaktu lub przedstawienie oferty.

Cel przetwarzania
Dane wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym do celów, w których są przetwarzane. Zgromadzone dane przetwarzane są głównie w celu prawidłowej realizacji usług, np.: nawiązania kontaktu, umówienia terminu spotkania, zebrania informacji do sporządzenia oferty. Informacja o podstawie i celu zbierania danych osobowych Użytkownika udzielana jest każdorazowo podczas gromadzenia ich.

Pliki cookie
Strona internetowa www.essa-architektura.pl wykorzystuje następujące pliki Cookies:_utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,_utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,_utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,_utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.
Poziom ochrony przed Cookies może zostać ustawiony w przeglądarce, co umożliwia również całkowite blokowanie plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji serwisu.
Administrator wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP. Dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, które określają aktywność Użytkownika w serwisie wykorzystywane są przez serwis zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a po zrealizowaniu tego celu – przez okres przedawnienia roszczeń.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

Prawa Użytkownika
Użytkownikom, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują prawa do:
– Wycofania zgody bez podawania przyczyny.Wycofanie zgody może dotyczyć wszystkich lub wybranych celów przetwarzania, np. wyłącznie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Wycofanie zgód co do wszystkich celów przetwarzania skutkuje usunięciem Konta Użytkownika, a przetwarzanie danych zostanie przerwane, co nie będzie miało wpływu na czynności dokonane do momentu wycofania zgód.
– Dostępu do danych: Użytkownik w każdej chwili może zażądać udzielenia informacji o tym jak jego dane osobowe są przechowywane przez Administratora. Informacje udzielane są za pośrednictwem poczty e-mail, a zgłoszenia żądania można dokonać pod adresem: essa@essa-architektura.pl
– Przenoszenia: Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej umowy lub zgody w ustrukturyzowanym, powszechnie użytkowanym, możliwym do odczytu formacie. Na prośbę Użytkownika kopia ta może zostać przesłana do niego lub do innego administratora.
– Sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądać poprawienia oraz uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one niekompletne lub niepoprawne. Aby zrealizować to prawo należy skontaktować się z Administratorem.
– Usunięcia danych.Użytkownik ma prawo do usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych osobowych. W razie braku takiej możliwości zostanie poinformowany.
– Ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod warunkiem:• zgłoszenia, że dane osobowe są niepoprawne – Administrator ograniczy przetwarzanie do czasu zweryfikowania poprawności danych• braku zgody na usunięcie danych osobowych w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem• niezbędności danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, gdy dane Użytkownika nie są już Administratorowi potrzebne• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Administrator ograniczy przetwarzanie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
– Sprzeciwu: Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią.

Korzystanie z praw
Użytkownik może kierować wszystkie pytania związane z danymi osobowymi na adres: essa@essa-architektura.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości
Wątpliwości w kwestii prawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych należy kierować na adres essa@essa-architektura.pl
Użytkownik ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo
Dane osobowe Użytkowników są zabezpieczone przez Administratora przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem z najwyższą starannością. Administrator stosuje zaawansowane środki techniczne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, nie może jednak zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet
Użytkownik może zgłaszać podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia w zakresie ujawnienia oraz dostępu nieuprawnionych podmiotów pod adresem: essa@essa-architektura.pl

Odesłania do serwisów podmiotów trzecich
Strona internetowa www.essa-architektura.pl może odsyłać, np. poprzez link, do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, prawidłowość oraz kompletność prezentowanych na nich treści. Administrator zaleca sprawdzanie prezentowanych na stronach deklaracji dotyczących ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności.

Aktualizacje zasad prywatności
Aktualna wersja POLITYKI PRYWATNOŚCI jest zawsze dostępna w serwisie Administratora.O każdej zmianie treści dokumentu Administrator będzie informował Użytkowników.

Postanowienia końcowe
Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje zawarte w niniejszym dokumencie postanowienia. W przypadku braku akceptacji zaleca się zaprzestanie korzystania z serwisu.
Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 1.07.2023

Korzystanie ze strony internetowej www.essa-architektura.pl wiąże się z powierzaniem danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom serwisu poczucie bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, która przedstawia zasady oraz zakres przetwarzania danych Użytkowników strony oraz przysługujące im prawa jak również obowiązki Administratora.

Administrator danych
Administratorem danych Użytkowników jest ESSA ARCHITEKTURA EWA SŁOTA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężańska 9 zwany dalej Administratorem.

Przechowywanie danych osobowych
Dane przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodatkowo dane mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych
Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem działalności przez Administratora lub w celu realizacji zgłoszeń osób, których dane dotyczą, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa. W zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.
Przechowywane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane w przypadku, gdy jest to niezbędne w celach administracyjnych oraz w celach świadczenia usług/sprzedaży towarów i usług na rzecz klientów;• firmom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT;• firmom zewnętrznym udzielającym w inny sposób pomocy przy dostarczeniu towarów lub świadczeniu usług.Dane nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych. Użytkownicy są wyraźnie informowani o sytuacjach, w których ich dane mogą być przekazywane do innych podmiotów.

Podstawa prawna
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Użytkownik jest informowany o podstawie przetwarzania danych osobowych, istnieniu obowiązku przekazania danych osobowych oraz konsekwencjach niewyrażenia na nie zgody każdorazowo w momencie zbierania danych. W szczególności dane mogą być przetwarzane na podstawie zgody, w celu wykonania umowy lub z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora.Zbieranie danych na podstawie zgody odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, ale niewyrażenie jej może uniemożliwić nawiązanie kontaktu lub przedstawienie oferty.

Cel przetwarzania
Dane wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym do celów, w których są przetwarzane. Zgromadzone dane przetwarzane są głównie w celu prawidłowej realizacji usług, np.: nawiązania kontaktu, umówienia terminu spotkania, zebrania informacji do sporządzenia oferty. Informacja o podstawie i celu zbierania danych osobowych Użytkownika udzielana jest każdorazowo podczas gromadzenia ich.

Pliki cookie
Strona internetowa www.essa-architektura.pl wykorzystuje następujące pliki Cookies:_utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,_utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,_utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,_utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.
Poziom ochrony przed Cookies może zostać ustawiony w przeglądarce, co umożliwia również całkowite blokowanie plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji serwisu.
Administrator wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP. Dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, które określają aktywność Użytkownika w serwisie wykorzystywane są przez serwis zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a po zrealizowaniu tego celu – przez okres przedawnienia roszczeń.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

Prawa Użytkownika
Użytkownikom, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują prawa do:
– Wycofania zgody bez podawania przyczyny.Wycofanie zgody może dotyczyć wszystkich lub wybranych celów przetwarzania, np. wyłącznie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Wycofanie zgód co do wszystkich celów przetwarzania skutkuje usunięciem Konta Użytkownika, a przetwarzanie danych zostanie przerwane, co nie będzie miało wpływu na czynności dokonane do momentu wycofania zgód.
– Dostępu do danych: Użytkownik w każdej chwili może zażądać udzielenia informacji o tym jak jego dane osobowe są przechowywane przez Administratora. Informacje udzielane są za pośrednictwem poczty e-mail, a zgłoszenia żądania można dokonać pod adresem: essa@essa-architektura.pl
– Przenoszenia: Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej umowy lub zgody w ustrukturyzowanym, powszechnie użytkowanym, możliwym do odczytu formacie. Na prośbę Użytkownika kopia ta może zostać przesłana do niego lub do innego administratora.
– Sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądać poprawienia oraz uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one niekompletne lub niepoprawne. Aby zrealizować to prawo należy skontaktować się z Administratorem.
– Usunięcia danych.Użytkownik ma prawo do usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych osobowych. W razie braku takiej możliwości zostanie poinformowany.
– Ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod warunkiem:• zgłoszenia, że dane osobowe są niepoprawne – Administrator ograniczy przetwarzanie do czasu zweryfikowania poprawności danych• braku zgody na usunięcie danych osobowych w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem• niezbędności danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, gdy dane Użytkownika nie są już Administratorowi potrzebne• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Administrator ograniczy przetwarzanie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
– Sprzeciwu: Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią.

Korzystanie z praw
Użytkownik może kierować wszystkie pytania związane z danymi osobowymi na adres: essa@essa-architektura.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości
Wątpliwości w kwestii prawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych należy kierować na adres essa@essa-architektura.pl
Użytkownik ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo
Dane osobowe Użytkowników są zabezpieczone przez Administratora przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem z najwyższą starannością. Administrator stosuje zaawansowane środki techniczne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, nie może jednak zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet
Użytkownik może zgłaszać podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia w zakresie ujawnienia oraz dostępu nieuprawnionych podmiotów pod adresem: essa@essa-architektura.pl

Odesłania do serwisów podmiotów trzecich
Strona internetowa www.essa-architektura.pl może odsyłać, np. poprzez link, do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, prawidłowość oraz kompletność prezentowanych na nich treści. Administrator zaleca sprawdzanie prezentowanych na stronach deklaracji dotyczących ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności.

Aktualizacje zasad prywatności
Aktualna wersja POLITYKI PRYWATNOŚCI jest zawsze dostępna w serwisie Administratora.O każdej zmianie treści dokumentu Administrator będzie informował Użytkowników.

Postanowienia końcowe
Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje zawarte w niniejszym dokumencie postanowienia. W przypadku braku akceptacji zaleca się zaprzestanie korzystania z serwisu.
Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 1.07.2023

Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.